Thu , May 05, 2024
Investor relations
Resolution of the Board of Khanh Hoa textile JSC Da Nang
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT HOÀ KHÁNH ĐÀ NẴNG 
Số :  12/NQ-HĐQT
"V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011"
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HOÀ KHÁNH ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Dệt Hoà Khánh Đà Nẵng;

Trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt Hoà Khánh Đà Nẵng tại công văn số 09/CPD ngày 07/12/2011 về tạm ứng cổ tức năm 2011;

Theo kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt Hoà Khánh - Đà Nẵng kèm theo thông báo số 10/TB-HĐQT ngày 08/12/2011 về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 cho các cổ đông;

 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011 cho các cổ đông như sau :

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 5% trên mệnh giá cổ phần sở hữu ( 01 cổ phần được nhận 500 đồng ) .

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức : Ngày 15/12/2011 .

- THời gian chi trả cổ tức : Từ ngày 30/12/2011 .

Điều 2 . Giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng quản trị trong phiên họp kế tiếp .

Điều 3 . Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

 Nơi nhận :
+ Ban Giám đốc
+ TV.HĐQT, Ban kiểm soát;
+ Lưu VT, Thư ký HĐQT
  TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký và đóng dấu )
Phạm Thanh Quang

To facilitate the purchase of the company's products Danatex. Our company can offer online ordering method ...
Today 8 visitors
Visitor: 000128784
Hotline: 05113.738.768
My status